Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 

A. Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, verkopen, diensten en andere rechtsbetrekkingen gedaan of aangegaan door Comsoft direct B.V., hierna te noemen »Verkoper«, aan of met een derde, hierna te noemen »Koper«. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk vooraf met Verkoper overeengekomen te worden.
Verkoper aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Koper en/of derden als deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen. De door Verkoper aanvaarde algemene voorwaarden van Koper en/of derden vinden slechts toepassing op de desbetreffende transactie. Op latere transacties zijn genoemde algemene voorwaarden niet van toepassing.

 

B. Offertes en bestellingen

Alle gedane offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld
Toezeggingen van aanbiedingen en/of catalogi, brochures, prijslijsten e.d. verplichten Verkoper niet tot levering c.q. acceptatie van de order, zij gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een opdracht door de Koper.
Verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
Opdrachten binden Verkoper eerst nadat deze door Verkoper schriftelijk zijn aanvaard of bevestigd. Indien geen voorafgaande schriftelijke aanvaarding c.q. bevestiging van een bestelling heeft plaatsgevonden, komt de overeenkomst tot stand doordat de Verkoper geheel of gedeeltelijk voldoet aan een verzoek tot levering van Koper, dan wel doordat Verkoper aan Koper een factuur zendt.

 

C. Prijzen

De overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en inclusief de normale verpakkingskosten. In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Verkoper gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Een en ander met inachtneming van de eventueel ter zake bestaande wettelijke voorschriften.
Alle prijzen in de katalogus en in de webshop zijn ondervoorbehoud van prijswijzigingen.


D. Levering en uitvoering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan het bedrijfsadres van koper binnen Nederland.
Verkoper is gerechtigd om bestelde zaken in deelzendingen te leveren en te factureren.
Overeengekomen of opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Een overschrijding geeft de Koper niet het recht de bestelling te annuleren of de ontvangst of betaling van de zaken te weigeren, noch verplicht dit de Verkoper tot enigerlei vergoeding aan Koper.
Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstijd door de Koper niet zijn afgenomen, staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Indien Koper, ondanks sommatie van Verkoper de zaken niet binnen drie maanden en voor zijn rekening heeft opgehaald, heeft Verkoper het recht de zaken aan derden te verkopen en de oorspronkelijke Koper voor een eventueel verlies en kosten aansprakelijk te houden.


E. Annuleren

Indien Koper de opdracht annuleert en/of zaken weigert af te nemen om redenen die buiten de risicosfeer van Verkoper vallen, is hij verplicht de door Verkoper reeds aangeschafte materialen tegen de kostende prijs, inclusief lonen en sociale lasten over te nemen.
Onverminderd het vermelde in het vorige lid behoudt Verkoper zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen.

 

F. Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling voor geleverde zaken en/of diensten plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum op de bankrekening van Verkoper zoals is vermeld op de factuur, of op enigerlei andere wijze door hem aan Koper is kenbaar gemaakt.
Tenzij anders overeengekomen, is Koper niet bevoegd tot verrekening.
In gevallen dat de Koper:
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd,
komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
enige uit kracht der Wet of welke overeenkomst dan ook op hem rustende verplichting niet nakomt,
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf, is Verkoper gerechtigd alle op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder rechtelijke tussenkomst op te schorten of geheel of ten dele schriftelijk te ontbinden of ontbonden te verklaren, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en geleverde doch nog onbetaalde zaken terug te vorderen, onverminderd het recht van Verkoper op schadevergoeding.
Indien door Verkoper om welke reden dan ook aan Koper uitstel van het verrichten van enige prestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.


G. Rente en kosten

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
Alle door Verkoper als gevolg van enige tekortkoming van Koper te maken kosten, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden berekend overeenkomstig het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief met een minimum van € 250,- tenzij de werkelijke kosten hoger uitkomen.


H. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde zaken blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de Koper de Verkoper terzake van die zaken verschuldigd is, het eigendom van Verkoper.
De Koper neemt de geleverde zaken als gemachtigde bewaarder voor Verkoper in zijn directe bezit. De geleverde zaken kunnen door Koper in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden gebruikt. Koper is voordat volledige betaling heeft plaatsgevonden niet bevoegd de zaken aan derden te verpanden of het bezit daarvan over te dragen. Bij overtreding hiervan, alsmede in het geval van gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid van artikel 6.3, heeft Verkoper het recht om alle door hem geleverde zaken, zonder dat enige machtiging van Koper of de rechter daartoe is vereist, zelf terug te nemen of terug te doen halen van de plaats waar deze zaken zich bevinden. Tevens is alsdan iedere vordering van Verkoper of Koper terstond volledig opeisbaar.


I. Retournering en Reclamering

Tot uiterlijk 3 dagen na levering bestaat onder hieronder genoemde voorwaarden de mogelijkheid leveringen van in de katalogus of in de webshop opgenomen artikelen terug te zenden. GSM telefoons dienen binnen 48 uur aangemeld te zijn bij onze retourenafdeling.
Retourzending dient vooraf met Verkoper te zijn afgestemd.
Verkoper aanvaardt geretourneerde zaken slechts indien en voorzover deze aan het door Verkoper opgegeven adres zijn afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
Van terugname uitgesloten zijn speciale aanbiedingen, individuele configuraties, geopende software, projectieapparaten, meubels/safes en geopende inktpatronen, tonercartridges en kleurenlinten. Tevens de aangegeven artikelen in onze Online Shop.
Reclameringen door Koper kunnen uitsluitend geschieden terzake van ontbrekende of niet bestelde zaken alsmede terzake van uiterlijke waarneembare gebreken van zaken of uitgevoerde diensten. Reclameringen dienen schriftelijk te geschieden en binnen 30 dagen na ontvangst van de zaken door Koper c.q. na de dag waarop Koper over de zaken diende te beschikken, door Verkoper te zijn ontvangen. Bij overschrijding van de genoemde termijn vervalt ieder recht van Koper op reclamering. Verkoper aanvaardt teruggezonden zaken slechts indien en voorzover hij met de terugzending van tevoren heeft ingestemd en indien de zaken aan het door Verkoper op te geven adres worden afgeleverd in de originele verpakking en in de staat waarin de Verkoper deze zaken aan Koper had afgeleverd.
Aanvullende retourenvoorwaarden aangegeven in het online retouren formulier op www.comsoft.nl zijn tevens bindend.
Reclamering ten aanzien van zaken behorende tot een deelzending heeft geen invloed op voorgaande en volgende deelzendingen die deel uitmaken van dezelfde bestelling.
Het gebruik van de geleverde zaken door Koper alsmede het in de macht brengen van derden van de geleverde zaken, doet het recht op reclame vervallen. Indien een reclamering gegrond is, heeft Verkoper het recht om Koper tegen teruggave van de ondeugdelijke zaak te crediteren of de ondeugdelijke zaak te repareren, dan wel tot herlevering of herbewerking van een zaak over te gaan.


J. Garantie

Voor de garantieperiode wordt verwezen naar de producent. Verkoper heeft de keuze de gebrekkige zaken te vervangen, te repareren, dan wel terug te nemen tegen creditering van Koper, gelijkstaande aan de garantie van de fabrikant.
Aanspraken van Koper op grond van dit artikel zijn slechts geldig na inlevering van de originele factuur en laten zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper onverlet.


K. Uitsluiting

Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, waaronder schade als gevolg van bedrijfsstilleggingen, vertragings-, stoornis-, of andere bedrijfsschade uit welke hoofde of van welke aard ook, noch voor schade, welke wordt veroorzaakt door de geleverde zaken dan wel voor schade toegebracht aan zaken en personen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Verkoper. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper, uit welke hoofde dan ook, zal steeds beperkt zijn tot maximaal het bedrag van de koopsom van de geleverde zaken. Koper vrijwaart verkoper voor iedere aansprakelijkheid jegens derden ten gevolge van een gebrek aan het geleverde.


L. Overmacht

Indien Verkoper als gevolg van overmacht de zaken niet tijdig kan leveren, heeft Verkoper het recht om de levering op te schorten, dan wel geheel van de levering af te zien, al naar gelang de omstandigheden. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:75 BW zullen als overmacht gelden omstandigheden welke van dien aard zijn, dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Verkoper kan worden verlangd. Een en ander met dien verstande, dat Verkoper bereid is in zulke gevallen met Koper te overleggen omtrent eventueel te nemen maatregelen, teneinde de schade voor zowel Verkoper als Koper te voorkomen of te beperken. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is Koper niet gerechtigd tot enigerlei schadevergoeding.


M. Wijzigingsbeding

Verkoper is gerechtigd elke bepaling van deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

N. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

 

O. Geschillen

Alle geschillen tussen Verkoper en Koper zullen, tenzij de Kantonrechter terzake van een zodanig geschil bevoegd is, uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Verkoper, zulks met inbegrip van procedures tot het verkrijgen van voorlopige voorzieningen. Verkoper is altijd gerechtigd om in plaats daarvan te kiezen voor de bevoegde rechter van de Koper of een anderszins bevoegde rechter.