Disclaimer

Disclaimer voor het gebruik van onze internetpagina!

De onderstaande aansprakelijkheid uitsluiting is integraal onderdeel van onze Internetpagina!

Bestemming

Onze website en de daarop getoonde aanbiedingen zijn gericht op internetgebruikers uit de lidstaten van de Europese Unie. Het zwaartepunt van onze werkzaamheden is gericht op gebruikers in Nederland.


Inhoud van het Online aanbod

Wij geven geen garantie voor de actualiteit, juistheid, correctheid, volledigheid en kwaliteit van de op het Internet weergegeven informatie. Aansprakelijkheid, voor schade van materiële of informatieve aard, daaronder begrepen schade die voortkomt uit winstverlies, gegevensverlies of onderbreking van werkzaamheden, die betrekking hebben op het gebruik van de aangeboden informatie respectievelijk door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, wijzen wij nadrukkelijk van de hand, voor zover onzerzijds geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grote nalatigheid. Voor de ingebruikname van de bij ons aangekochte producten dient daarop ten alle tijden de bij de producten bijbehorende gebruikershandleiding geraadpleegd te worden. Onze verplichtingen uit hoofde van een koopovereenkomst worden uitsluitend bepaald door de inhoud van die overeenkomsten en de bijbehorende algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, zodat niets op deze site kan worden opgevat als wijziging en of aanvulling van die overeenkomsten of de bijbehorende voorwaarden.


Distantiëring van verwijzingen en Links/Banners

De in de frames van onze Internet pagina ter beschikking gestelde informatie bevatten deels verbindingen met inhoud van andere inhoudaanbieders (bijv. Via "Hyperlinks"). Voor zulke inhoud zijn wij alleen verantwoordelijk, wanneer wij van mogelijkerwijs onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud op de hoogte zijn en het voor ons technisch mogelijk is om uw toegang daarvoor te verhinderen. Wij hebben deze inhoud op het tijdstip van ingebruikname op het Internet, binnen de grenzen van het redelijke, zo nauwgezet mogelijk gecontroleerd, maar kunnen niet beoordelen of de desbetreffende inhoudaanbieder door latere veranderingen zich schuldig maakt aan het aanbieden van onjuiste, onwettelijke of strafbare inhoud. Vanwege de karakteristieke technische eigenschappen van het Internet kunnen wij geen enkele garantie geven op de volledigheid of juistheid van de op onze Internet pagina's geïntegreerde informatie. Waarbij ook altijd bij de weergegeven links met vreemde Internet pagina's ( bijv. "Hyperlinks" of "Banners"), de beheerder van die Internet pagina verantwoordelijk is voor de inhoud daarvan, zodat wij daarvoor generlei verantwoording kunnen aanvaarden. Wij verklaren hiermee uitdrukkelijk, dat op het moment van ingebruikname van de Internet link, voorzover door ons op dat moment controleerbaar was, geen illegale inhoud op de gelinkte website aanwezig was. Op de actuele en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteursrecht van de gelinkte webpagina's hebben wij geen invloed. Daarom distantiëren wij ons hiermee uitdrukkelijk van alle inhoud in de aan ons gelinkte webpagina's die na de linkplaatsing veranderd zijn. Indien en voorzover via hyperlinks etc. op onze site, software mocht worden gedownload en/of gebruikt, wijzen wij er uitdrukkelijk op dat reproductie of verspreiding daarvan verboden is, behalve op de wijze en voor het doel die worden vermeld in de op de software van toepassing zijnde licentieovereenkomst, terwijl wij voor eventuele nadelige gevolgen van het downloaden en het gebruik van de betreffende software, al dan niet buiten de bepalingen van de licentieovereenkomst om, alle aansprakelijkheid afwijzen.


Aanbiedingen vrijblijvend

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet gebonden. Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde delen van de webpagina's of het totale aanbod zonder aankondiging te veranderen, aanvullen of te verwijderen. Een aanspraak op voorraad van het aanbod is niet mogelijk.


Auteurs- en merkenrecht

Wij streven erna, om in alle publicaties het auteursrecht van de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in acht te nemen, of van door ons zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, videoopnames en teksten te gebruiken of van licentievrije grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten gebruik te maken. Alle binnen het internetaanbod genoemde en door derden beschermde merken en merknamen mogen zonder toestemming van de rechthebbende niet gekopieerd worden. De vormgeving en layout van onze webpagina's zijn wereldwijd onderworpen - voor zover hier geen rechten van derden geschaad worden - aan ons auteursrecht. Het ongeoorloofde gebruik, reproductie of doorgave van inhoud of pagina's zonder onze toestemming wordt straf- en civielrechtelijk vervolgd.


Nederlands Recht
Op onze internetpagina's is het Nederlands recht van toepassing.


Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Wanneer delen of enkele formuleringen van deze tekst niet aan de geldende rechtsregels voldoen, dan nog blijven de overige delen van het document in inhoud en geldigheid ongewijzigd.